Studiebeurzen

Aanvraag indienen
Studenten die studeren aan een onderwijsinstelling in de provincie Utrecht kunnen in aanmerking komen voor een studiebeurs.

Beurs buitenland

Studenten die in het buitenland een studie, onderzoek of stage gaan doen kunnen eenmalig een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Ervaringen van studenten die een beurs van ons hebben gekregen staan onderaan deze pagina.

Wanneer komt een student in aanmerking?
Ieder kwartaal is er een beperkt budget voor studiebeurzen beschikbaar. Zorg ervoor dat een aanvraag op tijd (uiterlijk drie maanden vóór vertrek) en volledig wordt ingediend. Het kan voorkomen dat we studenten moeten teleurstellen. Houd er rekening mee dat onze maximale beurs € 1.200 bedraagt. Als het tekort groter is, zal er tijdig aanvullende financiering gezocht moeten worden, bijv. bij andere (studie)fondsen. 

 • De student studeert aan een instelling (MBO/HBO/WO) in de provincie Utrecht.
 • Er is aantoonbare steun vanuit de opleiding (studentendecaan of opleidingscoördinator/studiebegeleider).
 • Een heldere motivatie laat duidelijk de wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde van het project zien.
 • Een duidelijke en volledige begroting toont aan dat reguliere middelen niet (voldoende) voorhanden zijn (waaronder ook leningen). Let op! In de begroting mag geen kamerhuur in Nederland en geen collegegeld voor de Nederlandse instelling worden opgevoerd.
 • De buitenlandstudie of -stage vindt plaats in het kader van de studie in Nederland (je moet er studiepunten voor krijgen).
 • De buitenlandstudie of -stage vindt plaats aan een instelling buiten het Europese continent/werelddeel.
 • De minimale verblijfsduur in het buitenland om in aanmerking te komen voor een beurs bedraagt 6 weken.
 • Naast de basisbeurs leent de student bij DUO (dit hoeft niet volledig te zijn) voor de periode dat hij in het buitenland verblijft. Voor studenten die in het nieuwe leenstelsel vallen, geldt dat zij bovenop de basis prestatiebeurs een extra bedrag moeten lenen.
 • Aanvragen moeten uiterlijk drie maanden vóór vertrek ingediend zijn. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.
 • Let op! Wij steunen geen volledige studies in het buitenland, tweede studies (HBO of WO) en tweede masters, co-schappen en PhD studenten. Ook steunen wij geen extra-curriculaire activiteiten van studenten of in studieverenigingsverband.

Welke documenten vragen wij?
 • Motivatiebrief
 • Curriculum Vitae
 • Aanbevelingsbrief van de studentendecaan of opleidingscoördinator/studiebegeleider, ondertekend en op briefpapier van de instelling (waaruit blijkt dat de studie/stage past binnen de huidige studie in Nederland)
 • Acceptatiebrief buitenlandse instelling op briefpapier van de instelling
 • Gespecificeerd overzicht van DUO
 • Ticket (waaruit zowel vluchtdata als kosten blijken). Indien ticket nog niet is geboekt, kan dit later gemaild worden, maar wel ruim voor vertrek. Geef dit dan wel in de aanvraag aan.
 • Scan studentenkaart
 • Overzicht studieresultaten
 • Scan bankafschrift (waaruit blijkt dat het opgegeven rekeningnummer bij de student hoort)

Behandelingsprocedure
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst, in principe door het bureau, behandeld. In enkele gevallen kan het zo zijn dat het bureau het bestuur wil raadplegen over een aanvraag. Wordt de aanvraag in de vergadering besproken, dan kan het dus langer duren voordat wij een beslissing nemen. Wij stellen de student hiervan op de hoogte. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Daarom dient een aanvraag uiterlijk drie maanden voor vertrek ingediend te zijn. Is de student al vertrokken wanneer de aanvraag in de vergadering wordt behandeld, dan zullen wij negatief besluiten. We kennen nooit een beurs toe als de student al in het buitenland is.

Toezegging
Na een positief besluit wordt het bedrag doorgaans binnen een week overgemaakt. Een besluit (positief of negatief) wordt altijd schriftelijk medegedeeld. Mochten wij negatief over de aanvraag hebben besloten, dan kan de student contact met ons opnemen over de reden van afwijzing.

Beurs tegemoetkoming bijzondere studiekosten

Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden hun studiekosten niet (geheel) kunnen betalen, kunnen eenmalig in aanmerking komen voor ondersteuning. De student kan hiervoor zelf de aanvraag indienen. Dit kan alleen als de student al aan de studie is begonnen en tijdens deze studie in financiële problemen is geraakt. Wij doen geen giften als spullen al zijn aangeschaft of om privéleningen af te lossen.

Wanneer komt een student in aanmerking?
Ieder kwartaal is er een beperkt budget voor studiebeurzen beschikbaar. Zorg ervoor dat een aanvraag op tijd en volledig wordt ingediend.  Het kan voorkomen dat we studenten moeten teleurstellen.

 • De student studeert aan een instelling (MBO/HBO/universiteit) in de provincie Utrecht
 • De student is al gestart met de studie
 • Uit de aanvraag blijkt duidelijk dat er sprake is van bijzondere omstandigheden
 • Er is aantoonbare steun vanuit de opleiding (studentendecaan/schoolmaatschappelijk werk)
 • Let op! Wij steunen geen tweede studies (HBO of WO).

Welke documenten vragen wij?
 • Brief studentendecaan of schoolmaatschappelijk werk op briefpapier van de instelling. In elk geval worden de volgende punten in de brief besproken: de situatie, de te maken kosten en de studievoortgang.
 • Bewijsstukken van de bijzondere omstandigheden (bijv. brief arts, schuldenoverzicht e.d.)
 • Bewijsstukken voor te maken kosten (rekeningen/offertes e.d.)
 • Curriculum Vitae
 • Overzicht lening DUO
 • Scan studentenkaart
 • Overzicht studieresultaten
 • Scan bankafschrift (waaruit blijkt dat het opgegeven rekeningnummer bij de student hoort)

Behandelingsprocedure
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst, in principe door het bureau, behandeld. Hou rekening met een behandeltermijn van een maand. Wanneer aanvragen onvolledig of onduidelijk zijn, kan de behandeltijd oplopen. In enkele gevallen kan het zo zijn dat het bureau het bestuur wil raadplegen over een aanvraag. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Wordt de aanvraag in de vergadering besproken, dan kan het dus langer duren voordat wij een beslissing nemen. Wij stellen de student hiervan op de hoogte.

Indieningsdata vindt u hier.

Toezegging
Na een positief besluit wordt het bedrag doorgaans binnen een week overgemaakt. Een besluit (positief of negatief) wordt altijd schriftelijk medegedeeld. Mochten wij negatief over de aanvraag hebben besloten, dan kan de student contact met ons opnemen over de reden van afwijzing.

Een aanvraag indienen

Een aanvraag wordt ingediend door de student zelf. Aanvragen kunnen worden ingediend via ons digitale aanvragensysteem. Hiervoor moet eerst een persoonlijk account worden gemaakt. Gebruik hiervoor altijd het studenten-emailadres.

Privacy

Het privacyreglement met betrekking tot aanvragen voor studie en individuele noden is hier te lezen.

Voorbeelden

Beurs Buitenland: Margo Terpstra onderzocht de neurodegeneratieve ziekte Parkinson

Beurs buitenland: Rick Vreman ging voor onderzoek naar San Francisco

Beurs buitenland: Linda Vissers' ervaring in Australië

Beurs buitenland: Daan Steijger studeert een jaar in de VS

Aanvraag indienen