kfHein,stichting Jaarbericht — 2012

Inhoud

K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden in 2012

Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden, eveneens voortgekomen uit de K.F. Hein Stichting, is in 1995 opgericht vanwege de toenemende vraag van individuele personen om financiële steun bij studie en individuele noden. In de praktijk gaat het vooral om het verstrekken van éénmalige bijdragen ten behoeve van de opleiding van jongeren en het verlenen van hulp aan personen die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor hulp van openbare sociale instellingen.

Individuele noden, algemene ontwikkelingen 2012

In 2012 is het aantal giften in het kader van de individuele nood wederom sterk gestegen. Hiermee zet de trend van de afgelopen jaren zich door. Waar in 2007 nog 165 uitkeringen werden gedaan, steeg dit aantal gestaag naar 328 in 2012. Opvallend is vooral dat het aantal aanvragen min of meer gelijk is gebleven. Er wordt dus vooral minder afgewezen. De situatie waarin een aantal mensen verkeert wordt steeds schrijnender, waardoor een bijdrage van het fonds vaker gerechtvaardigd en noodzakelijk is.

Wel wordt geconstateerd dat aanvragen regelmatig van slechte kwaliteit zijn en vanwege de situatie waarin mensen verkeren regelmatig met spoed behandeld moeten worden. Het gaat hier om gevallen waarin huisuitzetting, of afsluiting van gas, water en licht dreigt. De uren die maatschappelijk werkers aan aanvragen besteden, kunnen vaak niet gedeclareerd worden, waardoor alleen in geval van uiterste nood een aanvraag wordt ingediend. Het is een slechte ontwikkeling dat cliënten pas echt geholpen worden wanneer de nood eigenlijk al te hoog is. Het fonds wil daarom benadrukken dat veel maatschappelijk werkorganisaties de fondswerving beter moeten coördineren, waardoor tijdig goede aanvragen kunnen worden ingediend. Stichting MEE heeft al jaren twee fondswervers aangesteld, de ervaringen daarmee zijn positief.

Ook de aanstaande ontwikkelingen binnen het sociale domein baren zorgen. De transities en decentralisatie van de Wet Werken naar Vermogen, van de AWBZ en de Wet op de Jeugdzorg gaan gepaard met grote bezuinigingen. Hoewel de bedoeling is dat gemeentes efficiënter zullen werken, bestaat het gevaar dat de kortingen vooral ten koste gaan van de directe hulp en dat de tijd die overblijft om aanvragen in te dienen minimaal is. Bovendien zal het beleid per gemeente gaan verschillen, waardoor regels mogelijk onduidelijk worden en fondsen per gemeente een andere rol krijgen.

Aanvragen Individuele Noden

Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door medewerkers van maatschappelijk werk. Om in aanmerking te komen, moet duidelijk zijn dat geen beroep gedaan kan worden op voorliggende voorzieningen (WMO, Bijzondere bijstand etc.). Ook moet nagegaan worden of een aanvraag bij meerdere fondsen kan worden ingediend. In veel gevallen wordt samen met collega-fondsen bekeken hoe een cliënt het best geholpen kan worden.

De beoordeling van aanvragen is maatwerk. Een aanvraag moet daarom een specifieke beschrijving van de situatie van de cliënt bevatten. In vrijwel alle gevallen is sprake van multi-probleemsituaties die vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden bekeken. Zijn inrichtingskosten urgent of heeft iemand meer aan het aflossen van schulden?

Spoedaanvragen, Noodhulp Utrecht

Voor spoedaanvragen voor cliënten die in de stad Utrecht wonen wijzen wij op Noodhulp Utrecht (NU). Deze stichting is in 2004 opgericht door de Stichting K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden, de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht en de Stichting Het Evert Zoudenbalchhuis met als doel het verlenen van financiële steun bij materiële noden met een spoedeisend karakter. De oprichters doneren jaarlijks een bijdrage aan de Stichting NU. Ook andere organisaties stellen gelden ter beschikking. Inmiddels is ook de Van Baarenstichting toegetreden tot het bestuur. De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van Werk en Inkomen Utrecht..

K.F. Hein Stimuleringsprijs

Waar de K.F. Hein Stimuleringsprijs in 2011 niet kon worden uitgereikt vanwege onvoldoende kwalitatief goede inzendingen, kon de prijs in 2012 gelukkig wel vergeven worden. Het prijzengeld van € 10.000,- werd gedeeld. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis kreeg € 5.000,- voor het project 'Doos van herinnering', gericht op de begeleiding van rouwverwerking voor ouders wiens kind in het ziekenhuis is overleden. De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging kreeg de andere helft van het prijzengeld voor de ontwikkeling van het bordspel 'Een steekje los?', dat gericht is op het bespreekbaar maken van zelfbeschadiging bij jongeren.

Beide projecten spraken aan vanwege de heldere aanpak, gericht op een specifieke doelgroep die volgens het bestuur alle ondersteuning verdienen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 14 november werden de winnaars bekend gemaakt.

Aanvragen t.b.v. studie

Studenten die in het kader van hun studie vakken volgen, onderzoek doen of stage gaan lopen buiten de Europese Unie, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Daarnaast ondersteunt het fonds herintreders en tweede kansers voor het volgen van een opleiding.

In 2012 liep het aantal toegezegde studiebeurzen verder terug naar 48. Het bestuur is kritischer geworden en studenten wordt gevraagd nauwkeurig de noodzaak van hun stage, onderzoek of studie aan te geven. Ook blijkt dat studenten niet altijd goed gebruik weten te maken van de voorliggende voorzieningen. Studenten wordt aangeraden om tijdig na te gaan of een aanvraag bij het fonds zin heeft, en zelf goed te bekijken of ze aan de voorwaarden voldoen.

 

Bestuur K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden

Voorzitter

Prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer

Penningmeester

Drs. H. (Harm) Noordhof

Leden

Mevrouw mr. A.K. (Astrid) van Steenhoven-Andela
Mevrouw G.B. (Ninke) van Keulen-Saenger
Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier

Adviseur

Prof. dr. J.F.G. (Hans) Vliegenthart

 

Lees verder: Overzicht Giften 2012