kfHein,stichting Jaarbericht — 2012

Inhoud

K.F. Hein Fonds 
in 2012

Vanuit de K.F. Hein Stichting is in 1989 de Stichting K.F. Hein Fonds ontstaan, specifiek voor giften aan statutair omschreven goede doelen. Door het toenmalige bestuur is de opdracht van het K.F. Hein Fonds als volgt bondig geformuleerd: 'Het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk'. Het K.F. Hein Fonds verstrekt giften en garanties aan stichtingen en verenigingen. Het Fonds steunt met name initiatieven in de regio Utrecht, maar kan daarvan afwijken als er sprake is van projecten van landelijk belang.

Meer aanvragen?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of het K.F. Hein Fonds meer aanvragen te verwerken krijgt. Het is immers nog steeds crisis, de overheid trekt zich terug en sponsoren vallen weg. Dan zal er wel naar fondsen gekeken worden, is de verwachting. Geheel tegen deze verwachting in, heeft het K.F.Hein Fonds in 2012 minder aanvragen te verwerken gekregen. Sterker nog: het aantal aanvragen loopt al sinds 2004 terug en ondanks een kleine opleving in 2011 is in 2012 weer een sterke daling te zien ten opzichte van het jaar daarvoor (715 t.o.v. 867).

Het is moeilijk om hier een eenduidige verklaring voor te vinden, maar dat de crisis almaar meer effect heeft op het cultureel- maatschappelijke veld wordt steeds beter zichtbaar. Het valt op dat organisaties die voorheen veel en goede aanvragen bij het fonds indienden zijn gekort en daardoor niet meer de mankracht hebben om goede projecten op te zetten en succesvol fondsen aan te schrijven. Maar een oorzaak moet ook deels bij het fonds zelf gezocht worden. Zo is besloten om niet te compenseren voor het wegvallen van de overheid en structurele subsidies te verstrekken om organisaties draaiende te houden. Ook is het giftenbudget licht naar beneden bijgesteld.

Het meest opvallend is echter dat er niet alleen minder aanvragen worden ingediend, maar dat ook steeds minder toezeggingen worden opgevraagd. Het K.F.Hein Fonds betaalt giften pas uit nadat een project is afgerond. Werd er in de jaren 2006, 2007 en 2008 nog rond de € 121.000,- niet opgevraagd, in de jaren daarna ging het gemiddeld om € 179.000,-. En in 2012 is € 174.000,- teruggevloeid naar de moederstichting. De reden waarom niet werd betaald, is vaak dat organisaties projecten niet gefinancierd kregen, sponsoren uitbleven, kaartverkoop tegenviel, of omdat organisaties simpelweg ophielden te bestaan. Wellicht is in deze cijfers de crisis nog het meest voelbaar.

Het K.F.Hein Fonds probeert in de beoordeling van aanvragen daarom steeds meer te letten op organisatorische en financiële degelijkheid. Er zomaar vanuit gaan dat een derde of meer van de begroting gedekt kan worden door sponsoren of crowdfunding is niet meer van deze tijd. Naast toetsing aan inhoudelijke criteria wordt daarom meer gekeken of projecten haalbaar zijn, organisaties over voldoende slagkracht beschikken en of krachten van organisaties worden gebundeld. Maar ook mag van het publiek een bijdrage worden gevraagd. De tijd van gratis is voorbij, organisaties zullen zelf hun exploitatie rond moeten krijgen. Als dat lukt, kan het K.F.Hein Fonds een bijdrage leveren, waardoor culturele en maatschappelijke projecten naar een bovengemiddeld niveau getild kunnen worden.

Het nieuwe geautomatiseerde systeem, tenslotte is in de loop van 2012 ingevoerd en in gebruik genomen. Of dit van invloed zal zijn op het aantal aanvragen valt nu nog niet te voorspellen.

 

Bestuur Stichting K.F. Hein Fonds

Voorzitter

Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier

Penningmeester

De heer B.T. (Boudewijn) Molenaar

Leden

Mr. J.G.I. (Ingmar) Baas
Mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester
Drs. C. (Cees) van Eijk
Mevrouw drs. A.S. (Suzanna) de Sitter

Lees verder: K.F. Hein Kunstcommissie in 2012