Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden in 2013

Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden is de tweede 'dochter' van de K.F. Hein Stichting, opgericht in 1995 vanwege de toenemende vraag van individuele personen om financiële steun bij studie en individuele noden. In de praktijk gaat het vooral om het verstrekken van éénmalige bijdragen ten behoeve van de opleiding van jongeren en het verlenen van hulp aan personen die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor hulp van openbare, sociale instellingen. In dit hoofdstuk geven wij u een impressie van wat het Fonds in 2013 zoal deed en kunt u twee interviews met enkele samenwerkingspartners lezen.

Forse daling aantal aanvragen

Opvallend is dat er in 2013 een forse daling van het aantal ingediende aanvragen te zien is ten opzichte van 2012 en voorgaande jaren. Daarmee samenhangend is er in 2013 ongeveer een derde minder uitgegeven aan giften dan in 2012. Het percentage toegekende en afgewezen aanvragen is daarentegen gelijk gebleven. Eén reden voor de afname van het aantal ingediende aanvragen is waarschijnlijk de overstap naar ons digitale systeem. Na een korte overgangsperiode waarin ook de papieren aanvragen nog konden worden ingediend, behandelen wij vanaf zomer 2013 alleen nog maar digitale aanvragen. Dit heeft de eerste maanden geleid tot veel telefoontjes en vragen. Veel maatschappelijke organisaties hebben dit als een drempel ervaren en hierdoor wellicht het indienen van aanvragen uitgesteld. Inmiddels weten de organisaties het systeem steeds beter te gebruiken en vergt de afhandeling minder tijd. Een andere reden voor de afname van aanvragen vormen de forse bezuinigingen bij de maatschappelijke organisaties die doorgaans de aanvragen voor individuele noden indienen. Fusies en reorganisaties vergen veel tijd en energie en zijn ten koste gegaan van het indienen van goede fondsaanvragen, iets wat doorgaans naast het reguliere werk moet plaatsvinden. De aankondiging van de ingrijpende transities in het sociale domein (o.a. de overheveling van taken van de AWBZ naar de gemeenten en het decentraliseren van de jeugdzorg) hebben daarnaast voor de nodige onrust en onzekerheid gezorgd. De afname van het aantal aanvragen is een algemeen fenomeen, ook collega-fondsen hebben hiermee te maken.

Ontwikkelingen in het sociale domein

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op de aantallen aanvragen. Fusies en reorganisaties hebben in veel gevallen geresulteerd in nieuwe organisaties met nieuwe namen en het is lastig om overzicht te houden in het maatschappelijk veld. De mensen die bij ons aanvragen zijn vaak nog wel dezelfde. Zo experimenteert de Gemeente Utrecht al een tijdje met zogenaamde buurtteams waarvan wij in 2013 de eerste aanvragen ontvingen. In een buurtteam zitten professionals vanuit verschillende maatschappelijke organisaties. Als multidisciplinair team werken zij in de wijk en bieden op een actieve manier hulp aan. Doordat de buurtteams outreachend werken komen hulpvragen sneller in beeld. Wellicht leidt dit in de toekomst tot een toename van het aantal aanvragen voor individuele noden. Ook in andere gemeenten wordt er geëxperimenteerd met het opnieuw vormgeven van de zorgtaken. Omdat wij werkzaam zijn in de hele Provincie Utrecht en te maken hebben met 26 gemeenten, is het niet eenvoudig om inzicht te krijgen in wélke veranderingen er binnen de verschillende gemeenten plaatsvinden. Duidelijk is wel dat ook van ons een herpositionering wordt gevraagd. Aanvragen zullen uit andere, nieuwe hoeken komen.

Stimuleringsprijs 2013

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden jaarlijks een stimuleringsprijs uit aan een Utrechtse instantie voor maatschappelijk werk die zich op bijzondere wijze onderscheidt in de zorg voor haar cliënten. Het gaat dan om een concreet project dat in principe in één kalenderjaar kan worden uitgevoerd. De prijs bestaat uit een bedrag van €10.000.

In 2013 ging de prijs naar het project 'Laat Eline scoren', ingezonden door De Hoogstraat Revalidatiecentrum. Eline is een zesjarig lichamelijk beperkt meisje dat net als alle kinderen graag wil meedoen met gewone dingen uit het dagelijks leven. Dingen die andere kinderen ook doen, dus bijvoorbeeld een balletje trappen met je vader. In dit project wordt een voetbalmechanisme voor rolstoelen ontwikkeld, dat het mogelijk maakt dat ernstig beperkte jongeren ook actief kunnen deelnemen aan een potje voetbal. Het project overtuigde de jury vanwege de manier waarop De Hoogstraat mensen op een volwaardige manier laat participeren in de samenleving. De jury was ook onder de indruk van de samenwerking van verschillende partijen die hun competenties bundelen met het concrete doel om gehandicapte kinderen te laten voetballen. Ook voldeed de inzending aan de eis dat het een concreet project betreft dat binnen een jaar uitgevoerd kan worden.De uitreiking van de prijs vond plaats in een klein gezelschap op 14 november 2013 in ons kantoor aan de Maliesingel. De kleinschaligheid van de bijeenkomst maakte het mogelijk dat er leuke, inhoudelijke gesprekken op gang kwamen. Een goede formule voor komende jaren!

De fondsenmedewerkers aan het woord

Om een beeld te krijgen van wat er allemaal komt kijken bij een fondsaanvraag interviewden wij fondsenmedewerkers Eveline van der Roest en Femke van Zijderveldt, werkzaam bij MEE Utrecht, Gooi en Vecht. MEE ondersteunt mensen met een beperking op allerlei levensgebieden. We vroegen hen naar hun werkzaamheden en de samenwerking met fondsen. Daarnaast kwamen de veranderingen in het sociale domein aan bod en wat dit betekent voor het aantal en type aanvragen.

Stichting Noodhulp Utrecht

Net als in 2012 was het aantal spoedaanvragen in 2013 aanzienlijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aflossen van de huurachterstand ter voorkoming van huisuitzetting of om het betalen van oude rekeningen ter voorkoming van de afsluiting van gas en elektra. Ook merkten wij dat aanvragen vaak laat werden ingediend waardoor er spoedsituaties ontstonden en snel gehandeld moest worden.
Voor de urgente aanvragen binnen de gemeente Utrecht verwijzen wij regelmatig door naar Stichting Noodhulp Utrecht. Deze stichting is in 2004 opgericht door de Stichting K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden, de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht en de Stichting Het Evert Zoudenbalchhuis, met als doel het verlenen van financiële steun bij materiële noden met een spoedeisend karakter. De oprichters én andere organisaties doneren jaarlijks een bedrag aan de Stichting NU. De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van Werk en Inkomen van de Gemeente Utrecht.

Aanvragen Studie; nieuw formulier

Studenten, studerend aan een onderwijsinstelling in de provincie Utrecht (Universiteit\HBO\MBO), kunnen via ons fonds in aanmerking komen voor twee beurzen: Beurs Buitenland en Beurs tegemoetkoming studiekosten.
Voor de beurs tegemoetkoming studiekosten is eind 2013 een nieuw aanvraagformulier gemaakt waardoor studenten die niet in behandeling zijn bij maatschappelijk werk ook zelf een aanvraag kunnen indienen. Hierbij is de betrokkenheid van de studentendecaan van groot belang. Deze dient de aanvraag met een gemotiveerde brief te ondersteunen. Voor studenten die wel bij maatschappelijk werk in behandeling zijn, kan de aanvraag voor een tegemoetkoming studiekosten ook op de oude manier, door de maatschappelijke instanties, worden ingediend door middel van het aanvraagformulier voor individuele noden. Van het aantal ingediende aanvragen voor een studiebeurs, is in 2013 maar liefst 42% afgewezen. Het bestuur beoordeelt aanvragen kritisch. Van de studenten wordt gevraagd nauwkeurig de noodzaak van hun stage, onderzoek of tegemoetkoming in studiekosten aan te geven. Ook blijkt dat studenten niet altijd goed gebruik weten te maken van de voorliggende voorzieningen. Studenten wordt aangeraden om tijdig, samen met de studentendecaan, na te gaan of een aanvraag bij het fonds zinvol is en zelf goed te bekijken of ze aan de voorwaarden voldoen.

De studentendecaan aan het woord

Om een beeld te krijgen van de rol van de studentendecaan bij het aanvragen van studiebeurzen spraken wij met Frank Peters, studentendecaan aan de Universiteit Utrecht. We vroegen hem naar zijn werkzaamheden, zijn ervaring met fondsen, de veranderingen in het onderwijsbeleid en of er verschuivingen te signaleren zijn in het type en aantal aanvragen.

Bestuur K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden

Voorzitter
Prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer

Penningmeester
Drs. H. (Harm) Noordhof

Leden
Mr. A.K. (Astrid) van Steenhoven-Andela
Mevrouw G.B. (Ninke) van Keulen-Saenger
Mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier

Adviseur
Prof. dr. J.F.G. (Hans) Vliegenthart

Lees verder: De cijfers over 2013