Skip Navigation Links

K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds vindt het belangrijk dat mensen de regio Utrecht mooier en sterker maken, en dat inwoners de kans krijgen om verder te komen. Daarom steunen we bijzondere initiatieven en individuen met giften, adviezen, prijzen, beurzen en opdrachten. Bovendien brengen we waardevolle projecten graag breed onder de aandacht en denken we mee hoe samenwerking een initiatief kan versterken.

Karl Friedrich Hein (1867-1945), een Utrechts weldoener

Karl Friedrich Hein werd in 1867 in het Duitse Herne geboren en kwam na zijn schooltijd in het mijnbedrijf terecht. In 1893 ging hij in Arnhem werken voor het Duitse steenkolenhandelsbedrijf Jean Balthasar. Drie jaar later was dit bedrijf een van de oprichtende partners van de Steenkolen Handels Vereeniging (SHV), die zich in Utrecht vestigde. Karl vertrok naar Utrecht en maakte carrière bij de SHV. Van 1904 tot 1921 was hij lid van de directie, waarna hij plaatsnam in de Raad van Commissarissen. Aanvankelijk woonde hij in Utrecht, later liet hij een villa bouwen in Bilthoven. Hij had daar ook een paard en een eigen ‘sportparkje’ met een tuinhuisje waar hij gasten ontving.

Karl Friedrich Hein is nooit getrouwd. Hij leefde vooral sober en hielp mensen en organisaties met giften en leningen. Hij hield goede contacten met zijn familie in Duitsland, waar hij in 1916 een vervallen kloostercomplex kocht dat hij samen met zijn broer liet restaureren. Hij kreeg er het ereburgerschap van het stadje Obermarsberg voor. Later kwam het complex, dat gebruikt werd als vakantieverblijf voor de familie Hein, in bezit van de K.F. Hein Stichting, die er tot op heden eigenaar van is. Nog steeds maken nazaten van de familie Hein er gebruik van voor korte vakanties en bijeenkomsten.

In 1945 overleed de inmiddels tot Nederlander genaturaliseerde Karl Friedrich Hein aan de gevolgen van een aanrijding door een Duitse legertruck.

Zijn vermogen kwam ten goede aan de stichting die hij in 1938 had opgericht. Volgens de oprichtingsstatuten van de K.F. Hein Stichting moest de opbrengst van het vermogen van de stichting aangewend worden om zowel zijn familie als algemene goede doelen te ondersteunen. Zijn vrienden zetten zijn stichting voort.

Structuur

De K.F. Hein Stichting beheert het vermogen dat Karl Friedrich Hein in 1945 naliet. De K.F. Hein Stichting kent drie commissies en een dochterstichting:

K.F. Hein Fonds

Vanuit de K.F. Hein Stichting is in 1989 het K.F. Hein Fonds ontstaan, specifiek voor giften aan goede doelen. Tot en met 2016 was dit een aparte stichting, maar per 2017 is het fonds formeel een commissie binnen de K.F. Hein Stichting. Het Fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, volksgezondheid en maatschappelijk werk. Het Fonds steunt initiatieven in de provincie Utrecht en verstrekt giften en garanties. Zeer incidenteel wordt daarvan afgeweken als er sprake is van bijzondere projecten van nationale betekenis.

K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden

Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden is in 1995 gestart, vanwege de toenemende vraag van individuele personen om financiële steun bij studie en bij individuele noden. Per 2017 is deze stichting een commissie binnen de K.F. Hein Stichting. In de praktijk gaat het vooral om het eenmalig ondersteunen van mensen die niet of onvoldoende in aanmerking komen voor hulp van openbare sociale instellingen en het verstrekken van studiebeurzen voor de opleiding van studenten. De overheid trekt zich steeds meer terug van het terrein van de zorg en laat die taken in toenemende mate aan het particulier initiatief over. Daardoor wordt het belang van fondsen als het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden steeds groter.

Kunstcommissie

De kunstcommissie heeft als doel kunstenaars uit de provincie Utrecht te ondersteunen en adviseert het bestuur over kunstopdrachten en -aankopen. De commissie zet zich met bijzondere projecten in voor kunst en kunstenaars in de provincie Utrecht. Jaarlijks terugkerende initiatieven zijn het K.F. Hein Stipendium, het Kunstparticipatieproject en kunstopdrachten op bijzondere plekken in de provincie. Daarnaast brengt de commissie atelierbezoeken, verstrekt opdrachten en koopt werk.

Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten

In 1996 werd ter uitbreiding van de activiteiten van het K.F. Hein Fonds de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten opgericht. Dit fonds stelt zich ten doel monumenten en beeldbepalende panden in de regio Utrecht aan te kopen, te restaureren en bij voorkeur te verhuren aan instellingen die werkzaam zijn binnen de aandachtsgebieden van het K.F. Hein Fonds.

 

Visie en beleid

Breed betrokken bij Utrecht

Het K.F. Hein Fonds is een betrokken fonds, met een breed werkterrein – van maatschappelijke doelen en noden tot kunst en cultuur en van natuur en volksgezondheid tot erfgoed en educatie - en een duidelijke focus op de provincie Utrecht.

Sinds 1938 heeft het fonds zich ontwikkeld tot een belangrijke steunpilaar in de regio, voor bijzondere initiatieven alsook voor individuen. Wij geven ideeën en ook mensen graag een kans. Wij ondersteunen professionals en amateurs, vaste spelers en nieuwkomers.

Meebewegen en toegankelijk

Het K.F. Hein Fonds vindt het belangrijk om mee te bewegen met de tijd en actuele behoeftes en noden bepalend te laten zijn. Daarom verleggen we soms onze accenten en springen we bij waar nodig.

We willen ook een toegankelijk fonds zijn. We denken graag mee met onze aanvragers en staan open voor overleg, bijvoorbeeld tijdens ons wekelijkse inloopspreekuur. We proberen mensen en ideeën samen te brengen en maken graag het verschil.

Eigen initiatieven

Het K.F. Hein Fonds neemt zelf ook initiatieven, zoals de K.F. Hein Stimuleringsprijs voor maatschappelijk werk en het K.F. Hein Stipendium voor beeldend kunstenaars en ontwerpers. Ook trekken we vaak samen op met uiteenlopende partners, zoals voor de Utrechtse Cultuurlening (met de Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht en Cultuur+Ondernemen) en onze workshops Crowdfunding (met het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en onze kennispartner Voordekunst).

Als onderdeel van ons kunstbeleid, gericht op het ondersteunen van kunstenaars in de regio Utrecht, stellen we ons tuinatelier beschikbaar voor makers en worden regelmatig opdrachten verstrekt. Zo selecteert de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds jaarlijks een eindexamenkandidaat van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met als opdracht een kunstwerk te maken voor én in samenwerking met een maatschappelijke instelling, het zogeheten Kunstparticipatieproject.

Meer dan geld

Het K.F. Hein Fonds wil nadrukkelijk meer bieden dan alleen geld. Dat doen we onder andere door mee te denken, kennis op maat te bieden, (media-)aandacht te geven en onze ruimtes te delen. Op de volgende pagina kunt u lezen over meer dan geld.

Werkwijze

De dagelijkse werkzaamheden van het K.F. Hein Fonds worden uitgevoerd door de directeur en drie projectadviseurs. Zij beoordelen de fondsaanvragen, adviseren, brengen partijen met elkaar in contact en staan mensen te woord, zowel telefonisch, tijdens het wekelijkse inloopspreekuur als op afspraak. Ook voeren de medewerkers eigen projecten uit en reikt het fonds een tweetal prijzen uit: het K.F. Hein Stipendium en de K.F. Hein Stimuleringsprijs.

Het fonds werkt in opdracht van het bestuur. Het bestuur wordt bijgestaan door drie commissies: de commissie Fonds, de commissie Fonds Studie en Individuele Noden en de Kunstcommissie. Daarnaast is er een apart bestuur voor het K.F. Hein Fonds Monumenten. Besturen en commissies vergaderen elk vier keer per jaar.

Indienen van fondsaanvragen

Aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden via ons digitale aanvragensysteem. Als u voor het eerst een aanvraag indient, dan moet u eerst een account aanmaken. Voor projectondersteuning en steun bij individuele noden moet ook de organisatie geregistreerd worden. Voor buurtinitiatieven en studiebeurzen hoeft dit niet en is alleen een account voldoende. Als wij de registratie hebben voltooid, ontvangt u van ons een e-mail waarna u aanvragen kunt indienen. Degene die het registratieformulier invult, is in de regel ook de contactpersoon voor de aanvraag. Mocht iemand anders contactpersoon worden van een aanvraag, dan dient deze zich ook te registreren middels het formulier voor organisatieregistratie.

Stichtingen en verenigingen kunnen aanvragen indienen voor projecten. Ook uitgevers kunnen aanvragen indienen en, in geval van restauraties aan kerken, ook kerkorganisaties. Voor steun bij individuele noden kunnen alleen instanties voor maatschappelijk werk een aanvraag indienen voor hun cliënten. Particulieren kunnen een aanvraag indienen voor studiebeurzen en voor buurtinitiatieven.

Behandelingsprocedure, -termijnen en indieningsdeadlines

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Zie voor meer specifieke informatie over het indienen van fondsaanvragen voor projecten, buurtinitiatieven, studiebeurzen en individuele noden.

Houd u rekening met de indieningsdata.


Communicatie besluit

Een besluit wordt altijd schriftelijk, per post, medegedeeld. Besluiten zijn altijd definitief. Beroep en heroverweging zijn niet mogelijk, maar u kunt altijd contact met ons opnemen voor nadere toelichting op ons besluit als de toelichting in de brief nog vragen oproept.

Toekenning gift

Bij projectondersteuning en buurtinitiatieven wordt de gift uitbetaald als het project volgens plan en succesvol is uitgevoerd. Via het digitale aanvragensysteem kunt u het verzoek om betaling indienen. Tussentijdse inhoudelijke of financiële wijzigingen moeten direct worden doorgegeven. Zo niet, dan wordt mogelijk niets, of veel minder dan is toegezegd, uitbetaald.
Het is mogelijk om bij projectondersteuning, via het digitale aanvragensysteem, een voorschot op te vragen van maximaal 50% van het toegezegde bedrag. Wij vragen dan onder andere naar facturen ter hoogte van het op te vragen bedrag.
Bij aanvragen voor studie en individuele noden wordt de gift doorgaans binnen twee weken na besluitvorming uitbetaald.

Privacy

De K.F. Hein Stichting verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de regelingen projectondersteuning, individuele noden, studiebeurzen en buurtinitiatieven alsook de uitvoering van eigen initiatieven. Wanneer iemand namens een organisatie of op persoonlijke titel (in geval van een studiebeurs of buurtinitiatief) een fondsaanvraag indient, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds. Ook voor kunstenaars die een inzending doen of zich aanmelden voor een opdracht of stipendium geldt dit reglement. Het K.F. Hein Fonds gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en heeft een privacy-functionaris. Die is te bereiken via privacy@kfhein.nl.

Niet ontvankelijk

Aanvragen die niet voldoen aan de formele vereisten van het K.F. Hein Fonds, worden niet in behandeling genomen maar niet-ontvankelijk verklaard. Het gaat dan om harde vereisten voor indiening waar geen discussie over mogelijk is. 

De redenen om een aanvraag niet ontvankelijk te verklaren staan op de pagina's 'wat doen wij' waarop ook onze richtlijnen en criteria per type aanvraag staan vermeld.

Bestuur en commissie

Bestuur K.F. Hein Stichting

Voorzitter: mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier
Penningmeester: mevrouw mr. A. (Aleid) Kruize
de heer mr. H. (Hein) van Beuningen
mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester
de heer drs. C. (Cees) van Eijk

Bestuur Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten

Voorzitter: mevrouw dr. A.M. (Ariane) de Ranitz
Penningmeester: mevrouw drs. M.A. (Marieke) van Schijndel
de heer mr. H. (Hein) van Beuningen
de heer ir. H.J. (Harriën) van Dijk

Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden

Voorzitter: de heer prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer
Is hoogleraar Sociale Geografie en Demografie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2006 voorzitter van de Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden. Hiernaast is hij lid van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, wetenschappelijk directeur van het landelijke onderzoeksprogramma Verbinden van Duurzame Steden, voorzitter van de Wetenschapscommissie van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI/KNAW), voorzitter van de Raad van Toezicht van ODISSEI, bestuurslid van de stichting ‘De Pastoe Fabrique’ voor Social Design en visitator van woningcorporaties bij Raeflex.

De heer J.F.P.M. (Jacques) Happe
Is hoofd Communicatie bij Samen Veilig Midden Nederland (preventieve jeugdbescherming SAVE en meldpunten kindermishandeling en huiselijk geweld Veilig Thuis). Sinds 2017 lid van de Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden. Hiernaast is hij voorzitter van de Stichting Onbeperkt Amersfoort, lid van de Raad van Commissarissen van Kommak, coach/adviseur Cliëntenraad Kwintes Amersfoort en coördinator Winkelacties Voedselbank Amersfoort.

Mevrouw mr. A. (Aleid) Kruize
Is directeur bij Teslin Capital Management BV. Sinds 2017 lid van de Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden en sinds 2011 lid van het bestuur van de K.F. Hein Stichting (sinds 2014 penningmeester) en lid van de Commissie K.F. Hein Fonds.

De heer A. (Allal) Sallou MSc.
Is regiomanager Zoetermeer Pijnacker-Nootdorp JGZ Zuid-Holland West. Sinds 2019 lid van de Commissie K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden. Hiernaast is hij lid van de Raad van Toezicht van Wijk&co en dagvoorzitterschap/spreker bij diverse conferenties en symposia.

Mevrouw dr. P.G.E. (Patricia) Wijntuin
Is docent op de Hogeschool Utrecht bij het instituut Social Work en docent aan de USBO Universiteit Utrecht. Hiernaast is zij lid Functioneringscommissie Groen Links Utrecht fractie en wethouders.

Commissie K.F. Hein Fonds

Voorzitter: mevrouw A.M. (Annemijn) Eschauzier
de heer mr. H. (Hein) van Beuningen
mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester
de heer drs. C. (Cees) van Eijk
mevrouw mr. A. (Aleid) Kruize
Mevrouw dr. P.G.E. (Patricia) Wijntuin

Kunstcommissie

Voorzitter: Cees van Eijk
Is wethouder in de Gemeente Amersfoort. Sinds 2012 lid van de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. Hiernaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Veiligheid NL, voorzitter van de programmacommissie ‘Vakkundig aan het werk’ van ZonMw, lid van de programmacommissie 'Zorg en Perspectief' van FNO en lid van de commissie Participatie, schuldhulpverlening en integratie van de VNG.

Véronique Baar
Is eigenaar van QKunst, bureau voor collectiemanagement en kunst in opdracht. Sinds 2018 lid van de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. Véronique: “Ik vind het heel waardevol dat de kunstcommissie behoeftes in het veld kan signaleren en ook nieuwe initiatieven voor ondersteuning kan aandragen.” 

Said Belhadj
Is mede-eigenaar van Puha Shop, een platform voor jong designtalent. Sinds 2020 lid van de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. Hiernaast is hij maker en eigenaar van Raphia, een ambachtelijk gemaakte schoen in Marokko en Nederland en is hij talentscout voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. "Ook in de kunstwereld is inclusiviteit en diversiteit belangrijk. Het maakt ons allemaal rijker. Als commissielid bij het K.F. Hein Fonds vind ik het fijn de mogelijkheid te krijgen om me hiervoor in te zetten."

Jasper Hagenaar
Is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Utrecht. Sinds 2015 lid van de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. Hiernaast geeft hij les bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. "Het commissiewerk geeft mij de mogelijkheid om op een geheel andere manier met mijn vak bezig te zijn. Het voelt ontzettend goed om via de kunstcommissie bij te kunnen dragen aan en mee te denken over het realiseren van projecten van getalenteerde kunstenaars uit de regio. Daarnaast vind ik het nog steeds elke keer weer een bijzondere ervaring om aan de andere kant van de tafel te zitten."

Marisa Rappard
Is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Utrecht. Sinds 2019 lid van de kunstcommissie van het K.F. Hein Fonds. Rappard maakt tekeningen, installaties en muurschilderingen. Daarnaast is zij docent op kunstacademie ArteZ. "Omdat anderen mij op weg hebben geholpen toen ik het goed kon gebruiken, help ik op mijn beurt anderen graag verder door mijn kennis, ervaring en netwerk te delen. Als kunstenaar wil ik een direct verband aangaan met de wereld om mij heen en het werk als commissielid past daarbij."

Team

Quinten Peelen

Quinten is directeur van de K.F. Hein Stichting en daarmee ook van alle aan de stichting verbonden commissies alsmede de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten. Hij geeft leiding aan de organisatie en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en onderhoudt contacten met voor het K.F. Hein Fonds relevante organisaties, instellingen en personen.

Daniƫlle Sauren

Daniëlle beoordeelt als adviseur de aanvragen voor het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden, de sociaal-maatschappelijke projectaanvragen en aanvragen voor buurtinitiatieven voor het K.F. Hein Fonds. Zij begeleidt ook het jaarlijkse Kunstparticipatieproject.

Ronald Rommes

Ronald beoordeelt als adviseur de projectaanvragen voor het K.F. Hein Fonds. Tevens is hij administrator van het digitale aanvragensysteem AIMS. Ronald draagt ook zorg voor het papieren archief en is auteur van het jubileumboek over de stichting en haar oprichter.

Marlyne Stolker

Marlyne beoordeelt als adviseur de projectaanvragen voor het K.F. Hein Fonds. Zij is tevens secretaris van de Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten, van de kunstcommissie en van de jury van het K.F. Hein Stipendium. Marlyne is tot het voorjaar van 2022 met verlof. Haar werk voor de kunstcommissie en de projectaanvragen wordt in die periode overgenomen door Ingrid Beer.

Nicolien van der Veer

Nicolien is projectmedewerker en houdt zich bezig met de thema’s Duurzaamheid en Vrijwilligers. Tevens coördineert ze het programma van de K.F. Hein Academie. Nicolien is ook chef de bureau van het Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht, waar het K.F. Hein Fonds partner in is.

 

Sandra Donath

Sandra is office manager bij het K.F. Hein Fonds en eerste aanspreekpunt voor mensen die het fonds bellen, mailen of bezoeken. Daarnaast organiseert ze evenementen en bijeenkomsten in en om ons pand en regelt ze alle onderhoudswerkzaamheden. Ook coördineert ze de communicatie, waaronder onze social media en nieuwsbrieven.

Fotograaf: Allard Willemse

Vacatures en open sollicitaties

Er zijn op dit moment geen vacatures.


Open sollicitaties (bijvoorbeeld voor een stage) kunnen gestuurd worden aan hein@kfhein.nl.

Documenten en publicaties

2021

Publicatie bestuursverslagen t.b.v. ANBI (over het jaar 2020):
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

Standaardformulier publicatieplicht ANBI:
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

2020

Publicatie bestuursverslagen t.b.v. ANBI (over het jaar 2019):
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

2019

Publicatie bestuursverslagen t.b.v. ANBI (over het jaar 2018):
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

2018

Publicatie bestuursverslagen t.b.v. ANBI (over het jaar 2017):
K.F. Hein Stichting
K.F. Hein Fonds Monumenten

2017

Publicatie kerngegevens t.b.v. ANBI (over het jaar 2016):
K.F. Hein Stichting (incl. K.F. Hein Fonds, K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden)
K.F. Hein Fonds Monumenten

150 jaar Karl Friedrich Hein (speciale bijlage in 2017 bij DUIC)
De panden van het K.F. Hein Fonds Monumenten (speciale bijlage in 2017 bij DUIC)
Tegen armoede en eenzaamheid (verscheen in 2017 in Magazine Leven!)

Contact en route

K.F. Hein Fonds

Maliesingel 28
3581 BH Utrecht
Nederland

+31 (0) 30 232 21 14
hein@kfhein.nl 

Routebeschrijving
Vanaf Utrecht CS rijden diverse bussen naar ons kantoor. Lijn 8 (richting Utrecht) vertrekt vanaf het busstation CS Jaarbeurszijde. Stap uit bij halte Maliebaan. Ga bij het verkeerslicht naar rechts en volg de Maliebaan. Ga bij de eerste straat weer rechts. Dit is de Maliesingel waar u ons kantoor vindt. Komt u met de auto, gebruik dan de routeplanner hierboven. Wij hebben eigen parkeergelegenheid. Deze is te bereiken via de inrit van Maliebaan 8 (voorbij de slagboom links).

Google Maps