Skip Navigation Links

Voor initiatieven

Voor initiatieven

Voor initiatieven

Voor initiatieven

Voor individuen

Voor individuen

Voor kunstenaars

Voor kunstenaars

Voor monumenten

Voor monumenten

Voor initiatieven

Het K.F. Hein Fonds ondersteunt op verschillende manieren mensen en organisaties die een initiatief nemen. Organisaties (stichtingen, verenigingen of uitgevers) kunnen een projectaanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan een project of investering. Mensen die een initiatief willen nemen om de sociale cohesie in hun eigen buurt te vergroten of voor groen in hun buurt, kunnen een aanvraag indienen voor financiering voor een buurtinitiatief. Makers, cultureel ondernemers en culturele organisaties kunnen een beroep doen op de Utrechtse Cultuurlening. En jaarlijks in september en oktober kunnen sociaal-maatschappelijke organisaties hun plan voor een sociaal-maatschappelijk project indienen voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs. Lees hieronder meer.

Projectondersteuning Buurtinitiatieven K.F. Hein Stimuleringsprijs KIEM voor natuur Waardering vrijwilligers

Projectondersteuning

Het K.F. Hein Fonds is er specifiek voor giften aan projecten die passen binnen de doelstellingen: cultuur en volksontwikkeling, maatschappelijk werk, monumentenzorg, natuur en duurzaamheid, podiumkunsten en volksgezondheid in de provincie Utrecht. Het Fonds steunt initiatieven met giften en garanties, maar ook met advies of publiciteit.

De afgelopen jaren behandelde het Fonds gemiddeld 650-700 aanvragen per jaar. Gemiddeld is twee derde van de aanvragen gehonoreerd, zij het niet altijd voor het gevraagde bedrag. Het K.F. Hein Fonds beoordeelt iedere aanvraag inhoudelijk en financieel, waarbij vergelijking met andere aanvragen vaak een rol speelt. Omdat het toekennen van giften maatwerk is, is het soms moeilijk om van te voren aan te geven of een aanvraag kansrijk is. Er zijn immers vele factoren die een rol kunnen spelen. Het kan daarom nuttig zijn om ons al in een vroeg stadium te benaderen als u een plan hebt. Dit kan per telefoon, per e-mail of op ons spreekuur elke dinsdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur.

Voorwaarden voor projectaanvragen K.F. Hein Fonds

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet een aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. In ieder geval worden aanvragen alleen behandeld als zij compleet en tijdig zijn ingediend via het digitale aanvraagsysteem op onze website.

Werkterrein: provincie Utrecht
Het werkterrein van het K.F. Hein Fonds beslaat de provincie Utrecht.

Stichting of vereniging
Aanvragen voor projectondersteuning kunnen alleen worden ingediend door organisaties met rechtspersoonlijkheid, met name stichtingen en verenigingen. In bijzondere gevallen kan een aanvraag worden ingediend door een uitgever of een kerkgenootschap (voor een restauratieproject). Alleen voor buurtinitiatieven kan een aanvraag worden ingediend door een privépersoon.

Organisatie
De organisatie van de aanvrager moet goed ingericht zijn. Toezicht en uitvoering zijn gescheiden: er worden geen bestuursleden bezoldigd vanuit het project. Er wordt geen betaalde opdracht verleend aan het eigen bedrijf van een bestuurslid of directeur. De financiële jaarstukken zijn compleet en helder.

Projecten en investeringen
Alleen aanvragen voor projecten, investeringen of restauraties komen in aanmerking voor een bijdrage. Er wordt niet bijgedragen aan exploitatie- of organisatiekosten of aan reguliere activiteiten.

Doelgroep
In het algemeen wordt het streven naar een groot publieksbereik gewaardeerd. Een project dat zich richt op een kwetsbare of moeilijk bereikbare doelgroep kan echter ook op onze steun rekenen. Een extra activiteit, zoals een educatieproject bij een festival of een randprogramma bij een tentoonstelling, is een aanbeveling.

Programma
Het programma is bijzonder of vernieuwend voor de initiatiefnemer of op de locatie. Een speciale extra activiteit, zoals een educatieproject bij een festival, is een pré. Er wordt niet bijgedragen aan hernemingen, herdrukken en herhalingen. Projecten met politieke of religieuze doelstellingen worden niet ondersteund. Fondsenwervende activiteiten worden niet ondersteund.

Termijn
Aan projecten die al gestart zijn op het moment van besluitvorming wordt geen bijdrage toegekend. Aanvragers dienen rekening te houden met de indieningsdata en met een behandeltermijn van 2 maanden voor aanvragen tot en met € 5.000. Voor aanvragen boven € 5.000 kan de behandeltermijn oplopen tot 4 maanden. De start is het moment waarop het project gepresenteerd wordt aan het publiek, bijvoorbeeld een concert of de première van een film of theatervoorstelling.

Compleet
Een complete aanvraag bevat in elk geval de volgende bijlagen:

 • Een projectplan
 • Een begroting
 • Een dekkingsplan
 • Statuten van de aanvragende organisatie
 • Een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een recent financieel jaarverslag met balans

Eenmaal per jaar
Het K.F. Hein Fonds kent maximaal éénmaal per kalenderjaar een bijdrage aan een organisatie toe. Een volgende aanvraag binnen een kalenderjaar wordt automatisch afgewezen. Deze afwijzing is definitief; een aanvraag kan niet het volgende kalenderjaar opnieuw worden ingediend.

Financieringsmix
Projecten met een goede financieringsmix genieten de voorkeur. Een goede financieringsmix bestaat uit een eigen bijdrage (uit contributie, spaargeld of crowdfunding), eigen inkomsten uit het project (bijv. kaartverkoop), en cofinanciering door andere partijen, zoals meerdere (Utrechtse) fondsen, overheden, sponsors en eventueel een (cultuur)lening. Bekijk ook de Culturele Financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen. Aanvragen waarvoor het K.F. Hein Fonds als enige fonds wordt aangeschreven, worden doorgaans afgewezen.
De meeste fondsen in de provincie Utrecht kunt u vinden via de Utrechtse fondsenzoeker. Hieronder een (niet volledige) opsomming van fondsen die projecten steunen:

Andere fondsen die in de provincie Utrecht actief zijn:

Fondsen die in heel Nederland actief zijn, ondersteunen ook projecten in Utrecht. Bijvoorbeeld:

Denkt u voor de financiering van restauraties ook aan het Restauratiefonds. Dat heeft diverse regelingen voor rijksmonumenten maar ook mogelijkheden voor gemeentelijke monumenten: het Utrechts Restauratiefonds en het Cultuurfonds voor Monumenten in Utrecht.

Deze opsomming is niet volledig. Namen van meer landelijk, regionaal en lokaal actieve fondsen kunt u vinden in het Fondsenboek. 

Redelijkheid
Het gevraagde bedrag moet redelijk zijn. Het K.F. Hein Fonds draagt nooit het grootste deel van de kosten van een project. De totale kosten van het project dienen altijd redelijk te zijn in verhouding tot het aantal bezoekers of deelnemers.

Congres, workshop, masterclass, studiedag
Aan congressen, workshops, masterclasses of studiedagen wordt niet bijgedragen, tenzij sprake is van een open karakter, waar een algemeen publiek toegang heeft en ook meebetaalt.

Afwijzing van de aanvraag
Gemiddeld één op drie aanvragen wordt afgewezen. Deze afwijzingen zijn definitief, want er is geen bezwaarprocedure. Redenen voor afwijzing van een aanvraag zijn:

 • de aanvraag is onvolledig ingediend of onduidelijk;
 • er is een religieuze of politieke doelstelling;
 • toezicht en uitvoering zijn bij het project onvoldoende gescheiden;
 • het project vindt plaats buiten de provincie Utrecht;
 • het is een overheidsproject;
 • het is een aanvraag van een fondsenwervend fonds dat onze bijdrage slechts doorgeeft;
 • het gaat om een besloten congres, masterclass, workshop of studiedag (voor een select publiek);
 • er wordt een onredelijk groot deel van de financiering gevraagd;
 • er zijn geen andere fondsen aangeschreven;
 • er is geen sprake van een duidelijk begin of einde van het initiatief;
 • er is sprake van een ongewijzigde reprise, herhaling, herdruk of herneming waaraan we eerder al hebben bijgedragen;
 • het gaat (vooral) om exploitatiekosten of overhead;
 • de aanvrager is een eenmanszaak, vennootschap of individuele kunstenaar / theatermaker. Een uitzondering wordt gemaakt voor uitgeverijen en voor kerkgenootschappen (in geval van restauratieprojecten van rijksmonumenten).

Behandeling
Over aanvragen tot en met € 5.000 wordt in principe door het bureau beslist. Daarbij moet gerekend worden op een behandeltermijn van maximaal 2 maanden. In geval van twijfel en bij aanvragen boven € 5.000 beslist de commissie, daarbij geadviseerd door het bureau. De commissie vergadert 4x per jaar, waardoor de behandeltermijn kan oplopen tot 4 maanden.
Wanneer aanvragen onvolledig of niet goed zijn ingediend, of wanneer wij nog inhoudelijke vragen hebben, kan de behandeltijd langer worden.

Toezegging
Wanneer het bureau of de commissie een besluit heeft genomen, ontvangt u altijd bericht per brief. Het fonds betaalt toegezegde subsidies in principe pas uit na afronding van het project. Om uw toezegging op te vragen, kunt u via het digitale aanvragensysteem een betalingsverzoek indienen. Vult u het desbetreffende gedeelte van het formulier in en zorg u ervoor dat u de volgende documenten digitaal beschikbaar heeft:

 • de eindafrekening met overzicht van kosten en baten (inclusief de toezeggingen van andere fondsen)
 • eventueel een toelichting op de eindafrekening
 • enkele kopieën van grote facturen
 • een (kort) inhoudelijk verslag
 • een kopie van een bankafschrift waarop IBAN en tenaamstelling duidelijk leesbaar zijn
 • voor de uitbetaling van giften van € 25.000 of meer vragen wij bovendien een door een accountant ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de kosten werkelijk zijn gemaakt voor het gehonoreerde project
 • wanneer wij meer informatie wensen over het project, nemen wij contact op.

Voorschot
Op verzoek kunnen wij een voorschot van 50% van het toegezegde bedrag overmaken. Ook dit verzoek moet via ons digitale aanvragensysteem worden ingediend.

Privacy

Wanneer iemand namens een organisatie een aanvraag indient, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

Niet ontvankelijk

Aanvragen die niet voldoen aan de formele vereisten van het K.F. Hein Fonds, worden niet in behandeling genomen maar niet-ontvankelijk verklaard. Het gaat dan om harde vereisten voor indiening waar geen discussie over mogelijk is. 

De redenen om een aanvraag niet ontvankelijk te verklaren zijn de volgende.

 • de organisatie voldoet niet aan onze vereisten, want toezicht en uitvoering zijn niet gescheiden (bestuursleden worden bezoldigd vanuit het project)
 • de aanvraag is te laat ingediend (het project is al begonnen of is al begonnen op het moment dat er een besluit wordt genomen over de aanvraag);
 • het betreft een tweede aanvraag in één kalenderjaar van een organisatie waaraan het fonds al een toezegging heeft gedaan (als eerder dit jaar een aanvraag is afgewezen kan wél een
 • tweede aanvraag worden ingediend);
 • het betreft een besloten congres, masterclass of studiedag (voor een select publiek);
 • vereiste documenten ontbreken en zijn niet binnen drie weken na ons verzoek daartoe alsnog aangeleverd;
 • het is een overheidsproject;
 • het is een aanvraag voor een fondsenwervend project dat geld ophaalt voor een (ander) goed doel;
 • er is sprake van een ongewijzigde reprise, herhaling, herdruk of herneming.

Buurtinitiatieven

Het K.F. Hein Fonds wil helpen de sociale cohesie in buurten te bevorderen en steunt daarom kleinschalige initiatieven die daaraan bijdragen. Ook wil het K.F. Hein Fonds kleine projecten op het gebied van natuur en milieu ondersteunen. Vaak is de drempel voor mensen die een buurtinitiatief of een groeninitiatief nemen te hoog om meteen een stichting of vereniging op te richten. Deze initiatieven komen daarom, ook zonder een stichting of vereniging te zijn, eens in de vijf jaar in aanmerking voor ondersteuning tot € 500, mits de totale projectkosten niet hoger dan € 10.000 zijn.

Waar moet mijn buurtinitiatief aan voldoen?

 • Kleinschalige éénmalige initiatieven van buurtbewoners kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van maximaal € 500
 • Alleen initiatieven in de provincie Utrecht komen in aanmerking
 • De initiatieven moeten gericht zijn op het bevorderen van de sociale cohesie in buurten of op de bevordering van natuur en milieu
 • De totale projectkosten zijn niet hoger dan € 10.000
 • De aanvrager/initiatiefnemer hoeft geen rechtspersoon te zijn
 • Loonkosten worden niet vergoed
 • Kosten voor het oprichten van een stichting worden niet vergoed
 • Het toegezegde bedrag wordt pas uitbetaald na overhandiging van facturen/bonnen als bewijs van gemaakte kosten
 • De toezegging is altijd een garantie. Wordt er minder uitgegeven dan begroot, dan wordt er minder uitgekeerd
 • De behandeling van uw aanvraag neemt maximaal een maand in beslag
 • Na de toezegging heeft u 12 maanden de tijd om het bedrag op te vragen

Een aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen via ons digitale aanvragensysteem. U moet eerst een account aanmaken. Als dat gebeurd is, kunt u daarmee inloggen en het aanvraagformulier invullen en indienen.
Een aanvraag bevat in elk geval de volgende bijlagen:

 • Een korte projectomschrijving
 • Een overzicht van de verwachte uitgaven en inkomsten
 • Een recent bankafschrift van de aanvrager

Een toezegging opvragen

Wanneer wij een bedrag hebben toegezegd, dan kunt u dit na afloop van het project via ons digitale systeem opvragen.
Voegt u bij het verzoek om uitbetaling in elk geval de volgende documenten:

 • Een kort projectverslag waaruit blijkt hoeveel deelnemers/bezoekers er waren, welke activiteiten hebben plaatsgevonden, wat er goed is gegaan en wat eventueel verbeterpunten zijn voor een volgende keer
 • Een overzicht van de uitgaven en inkomsten
 • Scans van alle facturen en bonnen
 • Eén of meerdere foto’s van het uitgevoerde project

Privacy

Wanneer iemand een aanvraag indient voor een buurtinitiatief, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

Niet ontvankelijk

Aanvragen die niet voldoen aan de formele vereisten van het K.F. Hein Fonds, worden niet in behandeling genomen maar niet-ontvankelijk verklaard. Het gaat dan om harde vereisten voor indiening waar geen discussie over mogelijk is. 

De redenen om een aanvraag niet ontvankelijk te verklaren zijn de volgende.

 • De aanvraag is te laat ingediend (het initiatief heeft al plaatsgevonden of vindt al plaats gedurende de behandeltermijn);
 • het betreft een tweede aanvraag voor hetzelfde initiatief in vijf jaar;
 • de totale projectkosten zijn hoger dan € 10.000;
 • het initiatief vindt plaats buiten de provincie Utrecht;
 • vereiste documenten ontbreken en worden niet binnen drie weken na ons verzoek daartoe alsnog aangeleverd;
 • het is geen buurtinitiatief, maar een project van een organisatie (stichting of vereniging) dat via de reguliere projectondersteuning ingediend kan worden.

K.F. Hein Stimuleringsprijs

Sinds 2008 reikt het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden de K.F. Hein Stimuleringsprijs uit aan Utrechtse sociale en maatschappelijke organisaties. Met de prijs zet het fonds organisaties in het zonnetje die zich op bijzondere wijze onderscheiden met innovatieve ideeën en projecten binnen de sector zorg en welzijn.

Oproep 2021/2022

Heeft jouw organisatie een innovatief idee dat bijdraagt aan de zelfredzaamheid van jongeren? 'Zelfredzaam ben je nooit in je eentje.'

Voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs zijn wij op zoek naar sociale en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht met een bijzonder, nieuw en innovatief* idee binnen zorg en welzijn. Dit jaar roepen wij organisaties op met goede ideeën die bijdragen aan de zelfredzaamheid van jongeren. Het gaat om creatieve en innovatieve ideeën die focussen op de vraag hoe jongeren zichzelf én elkaar kunnen versterken en impact kunnen hebben. Het uitgangspunt is dat het gaat om ideeën die bijdragen aan meedoen in de samenleving, jongeren een stem geven, bijdragen aan gelijke kansen, aan gevoel van eigenwaarde, jongeren uitdagen en talentontwikkeling stimuleren. Zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving heeft betrekking op allerlei leefgebieden: onderwijs, werk, geld, zorg, vrije tijd, sociale contacten etc. We staan open voor ideeën voor al deze onderwerpen, als jongeren maar actief betrokken zijn. Er is sprake van co-creatie en de inzendingen mogen een experimenteel karakter hebben.

Je kunt je idee tot en met 16 november indienen.

Er is een totaal aan prijzengeld te verdelen tot een hoogte van € 35.000. Het prijzengeld is bestemd voor de uitvoering van het plan. Naast een geldbedrag is professionele begeleiding door ValueFactory, bij de uitwerking van het idee tot plan en bij de uitvoering van het plan, onderdeel van de prijzen.

Wat zijn de criteria/eisen om mee te kunnen doen?

 • Alleen sociale of maatschappelijke organisaties, gevestigd én werkzaam in de provincie Utrecht, kunnen een idee indienen.
 • De organisatie is een stichting of vereniging, geregistreerd bij de KvK. Informele partijen die geen rechtsvorm zijn, komen in aanmerking als ze een stichting of vereniging als penvoerder hebben. Er moet wel sprake zijn van een samenwerking met de penvoerder voor het ingediende idee.
 • Het idee moet binnen een jaar om te zetten zijn in een realistisch, haalbaar en uitvoerbaar plan in de provincie Utrecht.
 • Het bestaat nog niet binnen de sector zorg en welzijn en is innovatief.
 • Het is nog niet gestart.
 • Uitvoering van het plan kost tussen € 5.000 - € 15.000.

Waar letten wij op bij de beoordeling?

 • We zoeken creatieve en innovatieve ideeën die bijdragen aan meedoen in de samenleving, jongeren een stem geven, bijdragen aan gelijke kansen, aan gevoel van eigenwaarde van jongeren, hen uitdagen en talentontwikkeling stimuleren. Het gaat om ideeën die iets nieuws teweegbrengen. We staan open voor experiment en onderzoek.
 • Het plan richt zich op jongeren van 16-24 jaar.
 • Jongeren bij de plannen betrekken (co-creatie)  is een eis.
 • Het plan is breder toepasbaar/deelbaar binnen andere organisaties werkzaam in de sector zorg en welzijn.
 • We zien graag enthousiasme, originaliteit, eigen inzet, grote reikwijdte (aantal deelnemers en/of te bereiken publiek) en maatschappelijke impact.
 • Samenwerking tussen partijen is een pré.
 • Betrokkenheid van niet betaalde krachten is essentieel en onderdeel van het plan.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het idee.

Hoe kun je een idee indienen?

We vragen een filmpje/videopitch van maximaal 3 minuten met een korte toelichting op papier (maximaal één A4). Inzendingen kunnen uitsluitend worden verstuurd via WeTransfer naar hein@kfhein.nl.

Let op: het hoeft geen professionele video te zijn, opnemen met je telefoon is prima, maar het is wel belangrijk dat de sprekers goed verstaanbaar zijn.

De videopitch bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • Wie jullie zijn en wat jullie doen
 • Wat jullie idee is en de aanleiding (wat is het probleem dat je wilt aanpakken?)
 • Hoe jullie idee bijdraagt binnen het werkterrein van zorg en welzijn en binnen het thema zelfredzaamheid van jongeren. Waar biedt het een oplossing voor en wat maakt het vernieuwend? Wat doe je anders dan wat er nu al is?
 • Op welke doelgroep je je richt en hoeveel jongeren je gaat bereiken
 • Hoe is het idee overdraagbaar en breder toepasbaar/deelbaar binnen andere organisaties?
 • Hoe jullie dat gaan aanpakken en met wie jullie eventueel samenwerken
 • Een inschatting van de kosten om het uit te voeren

De toelichting op papier (maximaal één A4) bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • Contactgegevens van de penvoerder: naam organisatie en contactpersoon, postadres, telefoonnummer, emailadres, website, rechtsvorm organisatie en KvK-nummer
 • Achtergrondinformatie over de organisatie: doelstelling organisatie en aantal medewerkers/vrijwilligers
 • Organisatienamen van de samenwerkingspartners (indien van toepassing)

Indieningsdeadline pitch: uiterlijk 16 november 2021
Bekendmaking genomineerden: 8 december 2021

Samenstelling jury

De jury bestaat uit twee jongeren, twee externe professionals die met jongeren werken, twee commissieleden en een niet stemmend voorzitter.

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met Daniëlle Sauren (adviseur K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden): hein@kfhein.nl / 030-2322114

Uitslag

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

*Met innovatief bedoelen we dat het vernieuwend is voor de sector zorg en welzijn. Dat kan bijvoorbeeld op maatschappelijk, digitaal of technologisch vlak zijn. Het kan ook gaan om een idee dat wel al bestaat, maar nog niet voor de sector zorg en welzijn of nog niet voor de doelgroep. Doordat het idee breder toepasbaar is (deelbaar), hebben ook andere organisaties er baat bij. Het heeft een voorbeeldfunctie binnen de sector. Het vormt een vliegwiel dat iets nieuws teweegbrengt. Het zet aan tot denken of tot een nieuwe blik op de maatschappij of de zorg- en welzijnssector.

Hoe ziet het vervolg eruit?

Van idee naar plan
Uit de inzendingen kiest de jury maximaal 6 genomineerden die in 6 weken hun idee verder uitwerken tot een plan met een begroting en dekkingsplan. Voor de uitwerking van het plan bieden wij professionele begeleiding aan door ValueFactory. De begeleiding bestaat uit een gezamenlijke inspirerende workshop van een dagdeel op 15 december. Tijdens de workshop leer je hoe je je idee omzet in een praktisch, uitvoerbaar en haalbaar plan, hoe je maatschappelijke meerwaarde creëert en tot duurzame resultaten komt.
Van de genomineerden worden, na uitwerking van de plannen, maximaal drie prijswinnaars gekozen.

Indieningsdeadline uitgewerkt plan (alleen voor de genomineerden!): 25 januari 2022
Bekendmaking winnaars/prijsuitreiking: 17 februari 2022

Van plan naar uitvoering
Van maart 2022 tot december 2022 voeren de winnende organisaties hun plan uit. In december wordt het proces en resultaat gepresenteerd aan de jury. Ook tijdens de uitvoering bieden wij professionele begeleiding aan door ValueFactory. De begeleiding bestaat uit een gezamenlijke workshop van een dagdeel en individuele coaching.

Privacy

Wanneer iemand namens een organisatie een aanvraag indient, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

KIEM voor natuur

De natuur in de provincie Utrecht bloeit! En daar dragen veel bewoners uit de hele provincie aan bij. Zo leggen vrijwilligers moestuinen aan en worden er wandelpaden en fietsroutes gemaakt. Mensen maken stukjes grond natuurvriendelijker, bijvoorbeeld met nestkasten en inheemse planten. Wilt u ook meer groen in uw omgeving? Vraag dan bij KIEM geld aan voor uw project. KIEM is een loket voor natuurinitiatieven van het Elise Mathilde Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht en het K.F. Hein Fonds.

Doel van KIEM is het met geld steunen van vrijwilligersinitiatieven voor natuur en duurzaamheid in de provincie Utrecht. Zo wordt de provincie groener en de natuur diverser. We helpen heel graag inwoners die vrijwillig werken aan natuur en duurzaamheid in hun omgeving.

Meer weten?

Ga naar www.kiemutrecht.nl voor de voorwaarden, behandeltermijnen en om aan te vragen. 

Waardering vrijwilligers

Het K.F. Hein Fonds wil vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht helpen om hun vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Als partner van het Jaar van de Vrijwillige Inzet (een initiatief van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligersnetwerk), hebben wij daarom voor 2021 een speciale Waarderingsregeling Vrijwilligers gelanceerd.
Vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht kunnen, ook zonder een stichting of vereniging te zijn, in aanmerking komen voor een eenmalige financiële bijdrage tot € 500 of € 1.000 om hun vrijwilligers te bedanken met een toepasselijk cadeautje of uitje (zolang de maatregelen het toelaten). Aanvragen voor deze regeling kunnen nog tot 1 december ingediend worden.

Hoe komt mijn vrijwilligersinitiatief in aanmerking?

 • Het vrijwilligersinitiatief is actief in de provincie Utrecht en is actief op een van de werkterreinen van het K.F. Hein Fonds (cultuur en volksontwikkeling, maatschappelijk werk, monumentenzorg, natuur en duurzaamheid, podiumkunsten, volksgezondheid en gehandicaptensport);
 • Stichtingen en verenigingen komen in aanmerking voor een eenmalige financiële bijdrage van maximaal € 1.000, vrijwilligersgroepen die geen stichting of vereniging zijn komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 500;
 • De totale kosten van de waardering waarvoor wordt aangevraagd zijn niet hoger dan € 3.000 (inclusief eigen bijdrage of bijdrage van derden);
 • De aanvraag is gericht op het waarderen van vrijwilligers en mag niet als vergoeding gelden, of ingezet worden voor trainingen of middelen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vrijwilliger;
 • De waardering moet binnen het jaar 2021 uitgevoerd worden;
 • Het heeft onze voorkeur als het waarderingsbudget besteed wordt bij een lokale partij (bij voorkeur in de provincie Utrecht) en als het waarderingsbudget gebruikt wordt voor een gezamenlijke activiteit;
 • De behandeling van de aanvraag neemt maximaal een maand in beslag, daarom mag de waardering niet binnen een maand na het indienen van de aanvraag al plaatsvinden;
 • Het toegezegde bedrag wordt pas uitbetaald na indiening van facturen/bonnen als bewijs van de gemaakte kosten;
 • De toezegging is altijd een garantie. Wordt er minder uitgegeven dan begroot, dan wordt er minder uitgekeerd;
 • Na toezegging heeft u tot 31 maart 2022 om het bedrag op te vragen.
 • De waardering is gericht op vrijwilligers. Meerkosten voor het ook waarderen van partners van vrijwilligers, medewerkers of stagiaires van het initiatief komen niet in aanmerking voor een bijdrage.   

Een aanvraag indienen

U kunt via ons digitale aanvragensysteem een aanvraag indienen. Daarvoor moet u eerst een persoonlijk gebruikersaccount aanmaken. Als dat gebeurd is, kunt u daarmee inloggen om het organisatieregistratieformulier in te vullen, tenzij de organisatie al geregistreerd is. Na het invullen van dit formulier ontvangt u meestal binnen een paar uur een e-mail van ons dat u geregistreerd bent en de aanvraag kunt indienen. 

Een aanvraag bevat in elk geval de volgende bijlagen:

 • Een korte omschrijving van de waardering (wie, wat, waar, wanneer, hoeveel vrijwilligers en waarom) in een projectplan;;
 • Een overzicht van de verwachte uitgaven (begroting) en inkomsten (dekkingsplan);
 • Een recent bankafschrift van de aanvrager;
 • Voor stichtingen en verenigingen: statuten, een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een financieel jaaroverzicht.

Een toezegging opvragen

Wanneer wij een bedrag hebben toegezegd, dan kunt u dit na afloop van de waarderingsactiviteit via ons digitale systeem opvragen.
Voegt u bij het verzoek om uitbetaling in elk geval de volgende documenten:

 • Een kort verslag waaruit blijkt hoeveel vrijwilligers gewaardeerd zijn, waar of hoe het waarderingsbudget is besteed, hoe dit ontvangen werd door de vrijwilligers, wat er goed is gegaan en wat eventueel verbeterpunten zijn voor een volgende keer.
 • Een overzicht van de uitgaven en inkomsten;
 • Scans van alle facturen en bonnen;
 • Eén of meerdere foto’s van de waarderingsactiviteit.

Privacy

Wanneer iemand een aanvraag indient voor de Waarderingsregeling Vrijwilligers, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

Niet ontvankelijk

Aanvragen die niet voldoen aan de formele vereisten van het K.F. Hein Fonds, worden niet in behandeling genomen maar niet-ontvankelijk verklaard. Het gaat dan om harde vereisten voor indiening waar geen discussie over mogelijk is. 

De redenen om een aanvraag niet ontvankelijk te verklaren zijn de volgende:

 • De aanvraag is te laat ingediend (het initiatief heeft al plaatsgevonden of vindt al plaats gedurende de behandeltermijn);
 • Het betreft een tweede aanvraag na een eerdere toezegging binnen deze regeling;
 • De totale projectkosten zijn hoger dan € 3.000;
 • Het vrijwilligersinitiatief is niet actief in de provincie Utrecht;
 • Het vrijwilligersinitiatief is niet actief op een van onze werkterreinen (cultuur en volksontwikkeling, maatschappelijk werk, monumentenzorg, natuur en duurzaamheid, podiumkunsten, volksgezondheid en gehandicaptensport)
 • Vereiste documenten ontbreken;
 • Het is geen waardering, maar een bijdrage voor trainingen of middelen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vrijwilligers.