Skip Navigation Links

Voor individuen

Voor individuen

Voor initiatieven

Voor initiatieven

Voor individuen

Voor individuen

Voor kunstenaars

Voor kunstenaars

Voor monumenten

Voor monumenten

Voor individuen

De K.F. Hein Stichting heeft in 1995 het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar financiële steun bij bijzondere noden en bij studie. Het fonds steunt cliënten van maatschappelijk werk in de provincie Utrecht die geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op voorliggende voorzieningen zoals Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en bijzondere bijstand. Daarnaast steunt het fonds studenten, die studeren aan een onderwijsinstelling in de provincie Utrecht, met een tweetal soorten studiebeurzen: Beurs buitenland en Beurs tegemoetkoming studiekosten. Jaarlijks behandelt het fonds circa 400 aanvragen.

Individuele noden Beurs buitenland Beurs tegemoetkoming studiekosten

Individuele noden

Het K.F. Hein Fonds heeft nauw contact met de Utrechtse organisaties die fondsaanvragen indienen en geeft graag advies over indiening en mogelijke co-financiering. Het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden is tevens founding father van de in 2004 opgerichte Stichting Noodhulp Utrecht.
Onze giften zijn in principe eenmalig per cliënt. Het behandelen van aanvragen voor individuele noden is maatwerk. Het K.F. Hein Fonds stelt geen harde eisen aan het soort individuele nood dat in aanmerking komt voor ondersteuning. Voorbeelden van zaken die in aanmerking kunnen komen voor steun zijn een bijdrage voor woninginrichting, studieboeken, een nieuwe wasmachine of een fiets. Neem bij twijfel contact op met ons fonds.

Welke informatie vinden wij belangrijk?

Het is van belang dat aanvragen overzichtelijk en compleet zijn. De volgende informatie is voor ons relevant:

 • gezinssamenstelling
 • achtergrond en huidige situatie van de cliënt
 • een financieel overzicht/ budgetplaatje met maandelijkse inkomsten en uitgaven
 • een overzicht van eventuele schulden en aflossing
 • omschrijving van de nood waar u financiële steun voor zoekt
 • welke voorliggende voorzieningen zijn aangesproken (denk hierbij ook aan eigen netwerk)
 • welke andere fondsen zijn benaderd en hun eventuele toezegging/afwijzing
 • overige voor de nood relevante (bewijs)stukken ter ondersteuning van de aanvraag, denk aan offertes, begroting, huurovereenkomst, bewijs van inschrijving opleiding, boetes, afwijzing bijzondere bijstand, sociale rapportage, verwijsbrief arts etc.

Waar steunen wij in elk geval niet bij?

 • cliënten die wij de afgelopen twee jaar al eens hebben gesteund bij dezelfde nood
 • spullen die al zijn aangeschaft of een behandeling die al is uitgevoerd (de kosten zijn al gemaakt)
 • aflossing van schulden, tenzij ze een structurele oplossing in de weg staan (bijv. een schuldhulptraject starten)
 • aflossing van privéleningen
 • vakanties
 • bezoek aan het buitenland (bijvoorbeeld familiebezoek of begrafenis)
 • structurele/ terugkerende kosten

Een aanvraag indienen

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een professionele organisatie voor maatschappelijk werk die gevestigd is in de provincie Utrecht en waar de cliënt bij in behandeling is of door begeleid wordt. Bij Werkwijze vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag en de procedure.

Houd u rekening met de indieningsdata.

Co-financiering

Wij adviseren u ook uit te kijken naar co-financiering. U kunt bijvoorbeeld denken aan andere fondsen voor individuele noden (voorwaarden en doelstellingen variëren). De meeste fondsen in de provincie Utrecht kunt u vinden via de Utrechtse fondsenzoeker. Hieronder een (niet volledige) opsomming van fondsen die individuele noden steunen.

Deze opsomming is niet volledig. Meer fondsen kunt u vinden in het Fondsenboek.

Spoed

Bij spoed (denk aan dreigende huisuitzetting of afsluiting van water of elektra) kunnen wij in overleg eventueel sneller handelen. Neem dan vooraf telefonisch contact op om te overleggen.
Voor spoedeisende aanvragen voor cliënten woonachtig in de gemeente Utrecht kunt u Stichting Noodhulp Utrecht benaderen. Vóór het indienen van een aanvraag dient u altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de uitvoering van Stichting Noodhulp Utrecht om de casus voor te leggen: 030-2866152 (tijdens kantooruren).

Behandelingsprocedure, communicatie en besluit

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst door de medewerkers behandeld. Houd rekening met een behandeltermijn van vier tot zes weken. Wanneer aanvragen onvolledig of onduidelijk zijn, kan de behandeltijd oplopen. Wij zullen dan om aanvullende informatie vragen. In sommige gevallen kan het zo zijn dat het fonds de commissie wil raadplegen over een aanvraag. De commissie vergadert vier keer per jaar. Wordt de aanvraag in de commissievergadering besproken, dan kan het langer duren voordat wij een besluit nemen. Wij stellen de hulpverlener hiervan op de hoogte.

Na een positief besluit wordt de gift doorgaans binnen twee weken overgemaakt naar de maatschappelijke organisatie die de aanvraag indient. Wij maken nooit geld over naar de rekening van de cliënt. Let hier op bij het invullen van het rekeningnummer! Een besluit wordt altijd schriftelijk, per post, medegedeeld. U kunt altijd contact met ons opnemen voor nadere toelichting op ons besluit als de toelichting in de brief nog vragen oproept.

Privacy

Wanneer een hulpverlener een aanvraag indient voor een cliënt, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds. De cliënt moet aan de hulpverlener schriftelijk toestemming geven voor de aanvraag. Hiervoor kan de Toestemmingsverklaring worden gebruikt. De instelling van maatschappelijk werk is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming en moet het formulier in de eigen administratie bewaren. Het hoeft dus niet te worden meegestuurd met de aanvraag.

Niet ontvankelijk

Aanvragen die niet voldoen aan de formele vereisten van het K.F. Hein Fonds, worden niet in behandeling genomen maar niet-ontvankelijk verklaard. Het gaat dan om harde vereisten voor indiening waar geen discussie over mogelijk is. 

De redenen om een aanvraag niet ontvankelijk te verklaren zijn de volgende.

 • Het gaat om een vakantie;
 • het gaat om een bezoek aan het buitenland;
 • de cliënt woont niet in de provincie Utrecht (tenzij de cliënt in de provincie Utrecht studeert en het om studiekosten gaat, ingediend door schoolmaatschappelijk werk van de Utrechtse onderwijsinstelling);
 • vereiste documenten ontbreken en worden niet binnen drie weken na ons verzoek daartoe alsnog aangeleverd.

Beurs buitenland

Studenten die in het kader van hun studie in Nederland voor een periode naar het buitenland gaan voor een studie, onderzoek of stage kunnen eenmalig een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.

Wanneer komt u in aanmerking voor een beurs?

Ieder kwartaal is er een beperkt budget voor studiebeurzen beschikbaar. Zorg ervoor dat een aanvraag op tijd (uiterlijk drie maanden vóór vertrek) en volledig wordt ingediend. De hoogte van onze beurs is afhankelijk van o.a. de kwaliteit van de aanvraag, de financiële noodzaak, de bestemming en het reële tekort, maar is nooit hoger dan € 1.200. Als het tekort groter is, zal er tijdig aanvullende financiering gezocht moeten worden, bv. bij andere (studie)fondsen. We zien dat graag terug in de aanvraag.

U komt in aanmerking voor een Beurs buitenland als:

 • u de aanvraag uiterlijk drie maanden vóór vertrek indient. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.
 • u studeert aan een onderwijsinstelling (MBO/HBO/WO) in de provincie Utrecht.
 • er aantoonbare steun is vanuit de opleiding. Dit blijkt uit een brief van de studentendecaan of opleidingscoördinator/ studiebegeleider.
 • een heldere motivatie duidelijk laat zien wat de wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde van het project is.
 • een duidelijke en volledige begroting aantoont dat reguliere middelen, waaronder ook leningen, niet (voldoende) voorhanden zijn. NB: In de begroting mag geen kamerhuur in Nederland en geen collegegeld voor de Nederlandse instelling worden opgevoerd, tenzij de kamer wordt onderverhuurd en er gebruik wordt gemaakt van collegegeldkrediet waarmee de kosten gecompenseerd worden.
 • door studie, stage of onderzoek in het buitenland studiepunten worden gehaald t.b.v. de studie in Nederland.
 • de studie, stage of onderzoek in het buitenland plaatsvindt aan een instelling buiten het Europese continent/werelddeel (geografisch gezien).
 • de verblijfsduur in het buitenland minimaal 6 weken is.
 • u maximaal bij DUO leent, in ieder geval voor de periode dat u in het buitenland verblijft, en u op andere wijze financiële inzet toont voor zover mogelijk.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een beurs?

U komt niet in aanmerking voor een Beurs buitenland als het gaat om:

 • een volledige studie in het buitenland (ook geen volledige master)
 • een tweede studie (HBO of WO)
 • een tweede master (als de eerste is afgerond)
 • co-schappen
 • een promotietraject
 • extra-curriculaire activiteiten van studenten of activiteiten in studieverenigingsverband

Welke documenten vragen wij?

 • Curriculum Vitae
 • aanbevelingsbrief van de studentendecaan of opleidingscoördinator/studiebegeleider, ondertekend en op briefpapier van de instelling, waaruit blijkt dat de studie/stage past binnen de huidige studie in Nederland
 • acceptatiebrief buitenlandse instelling op briefpapier van de instelling
 • gespecificeerd overzicht van DUO
 • motivatiebrief
 • begroting
 • vliegticket waaruit zowel vluchtdata als kosten blijken. Indien ticket nog niet is geboekt, kan dit later gemaild worden, maar wel ruim voor vertrek. Geef dit in de aanvraag aan.
 • bewijs van CO2-compensatie van de retourvlucht. We accepteren alleen een bewijs van Fair Climate Fund of Trees for All.
 • bewijs van inschrijving Nederlandse onderwijsinstelling
 • overzicht studieresultaten
 • scan bankafschrift waaruit blijkt dat het opgegeven rekeningnummer van u is

Een aanvraag indienen

Aanvragen kunnen worden ingediend via ons digitale aanvragensysteem. Hiervoor dient een account aangemaakt te worden.

Houd u rekening met de indieningsdata.

Co-financiering

Wij adviseren u ook uit te kijken naar co-financiering. U kunt bijvoorbeeld denken aan andere fondsen voor studie (voorwaarden en doelstellingen variëren). De meeste fondsen in de provincie Utrecht kunt u vinden via de Utrechtse fondsenzoeker. Hieronder een (niet volledige) opsomming van fondsen die studiebeurzen geven.

Deze opsomming is niet volledig. Meer fondsen kunt u vinden in het Fondsenboek en op de website van Nuffic en WilWeg.

Behandelingsprocedure, communicatie en besluit

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst door de medewerkers behandeld. In enkele gevallen kan het zo zijn dat het fonds de commissie wil raadplegen over een aanvraag. Wordt de aanvraag in de vergadering besproken, dan kan het dus langer duren voordat wij een besluit nemen. Wij stellen de student hiervan op de hoogte. De commissie vergadert vier keer per jaar. Daarom dient een aanvraag uiterlijk drie maanden voor vertrek ingediend te zijn. Bent u al vertrokken op het moment van besluitvorming dan zal de aanvraag worden afgewezen. We kennen geen beurs toe als u al in het buitenland bent.

Na een positief besluit wordt de gift doorgaans binnen twee weken overgemaakt op het rekeningnummer van de aanvrager. Een besluit wordt altijd schriftelijk, per post, medegedeeld. U kunt altijd contact met ons opnemen voor nadere toelichting op ons besluit als de toelichting in de brief nog vragen oproept.

Privacy

Wanneer een student een aanvraag indient, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

Niet ontvankelijk

Aanvragen die niet voldoen aan de formele vereisten van het K.F. Hein Fonds, worden niet in behandeling genomen maar niet-ontvankelijk verklaard. Het gaat dan om harde vereisten voor indiening waar geen discussie over mogelijk is. 

De redenen om een aanvraag niet ontvankelijk te verklaren zijn de volgende.

 • de aanvraag is te laat ingediend (de student is al in het buitenland of vertrekt al tijdens de behandeltermijn van de aanvraag);
 • er wordt niet maximaal geleend bij DUO;
 • de student studeert niet aan een onderwijsinstelling in de provincie Utrecht;
 • de student blijft op het Europese continent (geografisch gezien);
 • vereiste documenten ontbreken en worden niet binnen drie weken na ons verzoek daartoe alsnog aangeleverd;
 • studie, stage, onderzoek is geen onderdeel van de studie in Nederland;
 • er is geen steun vanuit de opleiding voor de fondsaanvraag;
 • de student verblijft korter dan 6 weken in het buitenland;
 • het betreft een volledige studie (of master) in het buitenland;
 • het betreft een tweede studie (HBO/WO);
 • het betreft een tweede master (als de eerste al is afgerond);
 • het gaat om co-schappen;
 • het gaat om een promotietraject;
 • het gaat om extra-curriculaire activiteiten van studenten of activiteiten in studieverenigingsverband.

Beurs tegemoetkoming studiekosten

Studenten die door bijzondere omstandigheden hun studiekosten niet (geheel) kunnen betalen kunnen eenmalig in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. De student kan hiervoor zelf een aanvraag indienen, mits hij/zij al aan de studie begonnen is en tijdens deze studie in financiële problemen is geraakt.

NB: Wordt de student begeleid door een Utrechtse instelling voor maatschappelijk werk dan moet de maatschappelijk werker een aanvraag voor de student indienen via onze steun voor individuele noden.

Wanneer komt u in aanmerking voor een beurs?

Ieder kwartaal is er een beperkt budget voor studiebeurzen beschikbaar. Zorg ervoor dat een aanvraag op tijd en volledig wordt ingediend.

U komt in aanmerking voor een Beurs tegemoetkoming studiekosten als:

 • u studeert aan een onderwijsinstelling (MBO/HBO/universiteit) in de provincie Utrecht
 • u al bent gestart met de studie
 • uit de aanvraag duidelijk blijkt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden en nood
 • er aantoonbare steun is vanuit de opleiding. Dit blijkt uit een brief van de studentendecaan of schoolmaatschappelijk werk
 • u maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden van DUO, indien u hiervoor in aanmerking komt.

NB: Wij steunen niet bij tweede studies (HBO of WO) of een tweede master als de eerste al is afgerond.

Welke documenten vragen wij?

 • brief van de studentendecaan of schoolmaatschappelijk werk, ondertekend en op briefpapier van de instelling waaruit de situatie, de te maken kosten en de studievoortgang blijken
 • bewijsstukken van de bijzondere omstandigheden (bv. brief arts, schuldenoverzicht e.d.)
 • bewijsstukken voor te maken kosten zoals offertes
 • Curriculum Vitae
 • gespecificeerd overzicht van DUO
 • bewijs van inschrijving
 • overzicht studieresultaten
 • scan bankafschrift waaruit blijkt dat het opgegeven rekeningnummer van u is

Een aanvraag indienen

Aanvragen kunnen worden ingediend via ons digitale aanvragensysteem. Hiervoor dient een account aangemaakt te worden.  
 
Houd u rekening met de indieningsdata.

Co-financiering

Wij adviseren u ook uit te kijken naar co-financiering. U kunt bijvoorbeeld denken aan andere fondsen voor studie (voorwaarden en doelstellingen variëren). De meeste fondsen in de provincie Utrecht kunt u vinden via de Utrechtse fondsenzoeker. Hieronder een (niet volledige) opsomming van fondsen die studiebeurzen geven.

Deze opsomming is niet volledig. Meer fondsen kunt u vinden in het Fondsenboek.

Behandelingsprocedure, communicatie en besluit

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst door de medewerkers behandeld. Houd rekening met een behandeltermijn van vier tot zes weken. Wanneer aanvragen onvolledig of onduidelijk zijn, kan de behandeltijd oplopen. Wij zullen dan om aanvullende informatie vragen. In sommige gevallen kan het zo zijn dat het fonds de commissie wil raadplegen over een aanvraag. De commissie vergadert vier keer per jaar. Wordt de aanvraag in de commissievergadering besproken, dan kan het langer duren voordat wij een besluit nemen. Wij stellen u hiervan op de hoogte.

Na een positief besluit wordt de gift doorgaans binnen twee weken overgemaakt op het rekeningnummer van de aanvrager. Een besluit wordt altijd schriftelijk, per post, medegedeeld. U kunt altijd contact met ons opnemen voor nadere toelichting op ons besluit als de toelichting in de brief nog vragen oproept.

Privacy

Wanneer een student een aanvraag indient, dan geldt het Privacyreglement van het K.F. Hein Fonds.

Niet ontvankelijk

Aanvragen die niet voldoen aan de formele vereisten van het K.F. Hein Fonds, worden niet in behandeling genomen maar niet-ontvankelijk verklaard. Het gaat dan om harde vereisten voor indiening waar geen discussie over mogelijk is. 

De redenen om een aanvraag niet ontvankelijk te verklaren zijn de volgende.

 • de student studeert niet aan een onderwijsinstelling in de provincie Utrecht;
 • de student is nog niet gestart met de opleiding;
 • vereiste documenten ontbreken en worden niet binnen drie weken na ons verzoek daartoe alsnog aangeleverd;
 • het gaat om een promotietraject;
 • het betreft een tweede studie (HBO/WO);
 • het betreft een tweede master (als de eerste al is afgerond).